บทความ

วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย...

รูปภาพ
วธ. เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย  เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง...   วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เวลา 15.0๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)  นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ต่อองค์การยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือกับผู้สนับสนุนการจัดงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอว

"AMATAV" ประสบความสำเร็จจับมือ Marubeni เข้าถือหุ้นอมตะซิตี้ ฮาลอง...