บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพ
พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดินเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          ได้จัดแถลงข่าวงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” และงานวันดินโลก พร้อมทั้ง การลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)        โดย นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทน ในการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ         พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้เตรียมจัดงาน

"บิ๊กอู๋" ชวนสื่อมวลชน เป็นกระบอกเสียงช่วยคนไทยเข้าถึงสิทธิประกันสังคม ม.40

รูปภาพ
         "บิ๊กอู๋" ชวนสื่อมวลชน เป็นกระบอกเสียงช่วยคนไทยเข้าถึงสิทธิประกันสังคม ม.40   รมว.แรงงาน ชวนกลุ่มสื่อมวลชน บูรณาการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มสื่อมวลชน” ณ ห้อง Meeting room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีหลักประกันชีวิต กระทรวงแรงงานมีนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนในการขยายการบูรณาการภาคี เครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการโน้มน้าวจูงใจให้กับแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพิ่ม

โครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” (We Change World Change) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ดาเนินการโดยศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิเดอะบอสส์ (The Boss Foundation) โดยดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

รูปภาพ
โครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” (We Change World Change) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ดาเนินการโดยศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิเดอะบอสส์ (The Boss Foundation) โดยดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ โดยเกิดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ โดยเริ่มจากตัวเรา และเห็นว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพและพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากในระยะยาว หากได้รับการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพในทางที่ดีแล้ว ก็จะเกิดประโยชน์มากมายทั้งกับตัวเยาวชนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก การสร้างความเปลี่ยนแปลงจากหน่วยเล็กๆ แล้วขยายวงกว้างไปสู่หน่วยที่ใหญ่ขึ้นนี้ จะช่วยปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายของ โครงการ We Change World Change สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักรู้ คิด ทา โดยการอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึก มีจิตอาสา มีส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อส่วนรวม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดี (Change Agent) ต