โครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” (We Change World Change) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ดาเนินการโดยศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิเดอะบอสส์ (The Boss Foundation) โดยดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

โครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” (We Change World Change) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ดาเนินการโดยศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิเดอะบอสส์ (The Boss Foundation) โดยดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

โดยเกิดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ โดยเริ่มจากตัวเรา และเห็นว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพและพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากในระยะยาว หากได้รับการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพในทางที่ดีแล้ว ก็จะเกิดประโยชน์มากมายทั้งกับตัวเยาวชนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก การสร้างความเปลี่ยนแปลงจากหน่วยเล็กๆ แล้วขยายวงกว้างไปสู่หน่วยที่ใหญ่ขึ้นนี้ จะช่วยปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ We Change World Change สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักรู้ คิด ทา โดยการอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึก มีจิตอาสา มีส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อส่วนรวม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดี (Change Agent) ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อรณรงค์โดยนาเทคโนโลยี ยุค 4.0 เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับชุมชน สังคมอย่างยั่งยืนดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) เห็นถึงประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับ และได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของเด็ก ทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีจิตอาสา มีส่วนรวมในชุมชน สังคม เด็กๆ เองภูมิใจที่ได้มีส่วนรวมในการผลิตสื่อรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้จากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเลือกสินค้าอุปโภค บริโภคด้วยความปลอดภัย รวมถึงได้รู้วิธีการรักษาสิทธิ เรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ในการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ จึงเข้าร่วมโครงการฯ อบรมวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 และแสดงนิทรรศการผลงานของเยาวชนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...