พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดินเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          ได้จัดแถลงข่าวงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” และงานวันดินโลก พร้อมทั้งการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)        โดย นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทน ในการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ         พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้เตรียมจัดงานมหกรรม และวันดินโลก “ภูมิพลังแผ่นดิน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  7กับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน การปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของนักปฐพีวิทยาทั่วโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ จึงผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day)  โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวัน        พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก


นอกจากการจัดแสดงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดแสดงด้วยสื่อ แสง เสียง และเทคนิครูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยในด้านต่างๆ ในชุดนิทรรศการ “พระเจ้าแผ่นดิน” นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอเรื่องราว “ดินโลก ดินเรา” ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 9 ด้านการแก้ปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ ป่า และคน ให้กับพสกนิกรไทย รวมถึงแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ของเครือข่ายและผู้ปฏิบัติจริง  สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน
นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 50ด้านพลังงาน การปลูกพืชในพื้นที่จำกัด ผัก 7 วันทันกิน การทำนาวงบ่อ ปลูกผักกลับหัว ตะบันน้ำ จักรยานสูบน้ำ ระหักชกมวย เตาเผาถ่านแบบต่างๆ มุ้งขนาดกลางยกแคร่ มุ้งขนาดเล็กยกแคร่ ผักแนวตั้ง ผักกระสอบ ผักท่อพีวีซี ผักกางเกง ผักข้างกำแพง ผักน้ำ ผักกลับหัว ผักภาชนะเหลือใช้ มะนาวแก้มลิง โซลาร์เซลล์ ฯลฯ เป็นต้น
นิทรรศการภาพวาด “ในหลวง ของปวงชน” ผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 80 ภาพ นอกจากนี้ยังมีการอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป


ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน  กว่า 50 วิชา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากปราชญ์เกษตรผู้น้อมนำคำพ่อสอน อาทิ “สร้างป่า สร้างสุขที่ยั่งยืน” ดร.เกรก มีมุ่งกิจ สวนวนเกษตร สร้างรายได้ สร้างบำนาญอย่างยั่งยืน “เกษตรตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์ประดิษฐ์  เวหน การทำเกษตรผสมผสาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ สู่การพึ่งพาตนเอง “ครีมอาบน้ำมะขาม” อาจารย์สุกัญญา หล่อตระกูล การนำมะขามมาเพิ่มมูลค่าเป็นครีมอาบน้ำ “สร้างสุข ตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์โจน จันได เกษตรพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา” ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และอีกมากมาย ลงทะเบียนเรียนฟรี !!!


ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ต้นไม้ อาหารเครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูท ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลิน เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เลี้ยงน่ารักในวิถีเกษตร และชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร สุข สนุก เรียนรู้กับการนำเสนอด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นเต้น สนุกครบรสพร้อมฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม กระทรงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มาร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก เพื่อเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และวันเดียวกันนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียง      สู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สืบทอดและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา        ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สังคม ในทุกภารกิจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ นำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม โรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 ,  094-649-2333 Line ID:@wisdomkingfan
ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...