บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2019

“SARABURI FAIR 2019” สระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

รูปภาพ
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนชาติ ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การพัฒนาภาคกลางให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ” ในด้านศูนย์การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ