“SARABURI FAIR 2019” สระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนชาติยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การพัฒนาภาคกลางให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ” ในด้านศูนย์การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดสินค้า เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเชิงนวัตกรรมในด้านการเร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลต่อการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของจังหวัดสระบุรีโดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยนำของดีของเด่นของจังหวัดสระบุรี อาทิเช่น กะหรี่ปั๊ป นม สินค้าเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 60 บูธ ที่ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 พบกับการแสดงสุดพิเศษ จากคุณตรี ชัยณรงค์ แกรมมี่โกลด์ ในเวลาประมาณ 15.00 – 16.30 น.
นอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ วันอีกด้วย
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...