"กรมการท่องเที่ยว" ฉลองชัยครบรอบ 18

                                                    "กรมการท่องเที่ยว"  ฉลองชัยครบรอบ 18 ปี 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรมการท่องเที่ยว ถือฤกษ์ดีจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอารัญ บุญชัย และนางสาววันทนา  แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ร่วมทำบุญ ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย 


นอกจากนี้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ กรมการท่องเที่ยว  

 นายอนันต์  วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ผมขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ให้เกียรติร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรฐาน  การท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา ซึ่งในส่วนขอบเขตการดำเนินงานของทางกรมการท่องเที่ยว (กทท.) นั้น จะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเชิญขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยนำผลการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบและรับรองไปใช้ประกอบ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของระบบการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ.  ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการท่องเที่ยว โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนา ด้านการตรวจสอบและรับรอง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพียงพอในการให้บริการตรวจสอบและรับรองผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ในอนาคต 


อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยวนี้ ได้ถือโอกาสมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีคุณูปการต่อกรมการท่องเที่ยว จำนวน 8 ท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนผลักดันให้งานหลายๆ ด้านของกรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา และมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว เพื่อจะนำไปบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมการท่องเที่ยวด้วย 


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เพชรจรัสแสง” ประจำปี 2563  

ประเภทข้าราชการ คือ นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ประเภทพนักงานราชการ คือ นายพิสิทธิ์ สดวิลัย  นักพัฒนาการท่องเที่ยว รายชื่อผู้ที่มีคุณูปการต่อกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1. นายกุลเทพ  นฤหล้า อนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

2. นายอภินัทธ์  ศิริเจริญจิตต์    อนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

3. นายภควัต  สุพรรณขันธ์    อนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

4. นางสาวภคินี  ไชยชนะ อนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

5. พ.ต.อ.สุรศักดิ์  สุรินทร์แก้ว  ผู้กำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

6. นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์     รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา   ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาการสื่อความหมายชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ ปีงบประมาณ 2561 โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนั้น กลุ่ม บล๊อกเกอร์ท่องเที่ยว Chill-Go on โดยนายปิโยรสเป็นตัวแทนกลุ่ม Chill-Go onได้นำกระเช้าแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ด้วย....ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...