กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์”

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” วันที่ 18 ก.พ.64 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์”
โดยมี พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มีการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และ คุณน้ำเพ็ชร คชเสนีสัตยารักษ์ 
  ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากรให้แก่ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และแผ่นดินเกิด ภายใต้โครงการคืนคุณแผ่นดิน และตั้งมั่นการทำคุณงามความดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 
 วัตถุประสงค์ของการจัดงานอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจโครงการปลูกฝังการสร้าง จิตสำนึกรัก สถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดอบรมปลูกฝังความรักชาติและสถาบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสำหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลให้จัดการอบรมโครงการให้กับประชาชนและได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวน 250 กองบัญชาการตำรวจสันนิบาตเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการโครงการสร้างจิตรสำนึกหรือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องแม้จะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากมี ความจงรักภักดี อย่างมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานเสพสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ด้วยข้อ มูลอันเป็นเท็จ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือยังไม่ซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำเพื่อปวงชนชาวไทยและเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีความรู้วิทยาการสมัยใหม่ในการให้การอบรมกับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลจึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ ด้านคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้รับเกียรติกล่าวกับผู้เข้าฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 145 นายว่า ขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลโครงการที่เกิดขึ้นเป็นโครงการที่ดีมาก จะมีการอบรมและให้ความรู้ต่อเนื่องในภาคต่างๆทั่วประเทศไทย เป็นการใช้โซเชียลควบคู่ด้วยเป็นการใช้ออนไลน์ถือว่า ครบวงจรถ้าหน่วยงานทุกหน่วยดำเนินการเช่นนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านประวัติศาตร์ชาติไทยหรือแม้แต่ ความเป็นไทยของเราในความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะควรได้รับการกล่าวขานและทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงในภาพในวิดีโอวีดีทัศน์ก็ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นคนขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจในสิ่งนี้ก็จะเกิดผลอันยิ่งใหญ่ต่อสังคม โครงการคืนคุณแผ่นดินได้ดำเนินโครงการร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องแอพพลิเคชั่น M-help me ด้านการจราจร แต่วันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเหตุและผลเรื่องความเข้าใจ เรื่องข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญถ้ามีข้อเท็จจริง เราก็จะมีความชัดเจน ผมในฐานะอาจารย์จิตอาสาสอนเรื่องโซเชียลและเป็นผู้บรรยายพร้อมกับเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ตลอด ขอบคุณประชาชนทุกคนและหน่วยงานข้าราชการโดยเฉพาะหน่วยงานกรมตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสันนิบาตซึ่งผู้บัญชาการมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วคงสำเร็จ 100% เพราะว่าความตั้งใจสูง โดยการบรรยายวันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับโซเชียลและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 และประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริง ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จิตอาสาของรัชกาลที่ 10 ประชาชนคงเห็นเป็นประจักษ์แจ้งแล้วว่าพระองค์ท่านได้พระราชทาน สิ่งต่างๆมากมาย ประชาชนก็อุทิศตนทำสาธารณะประโยชน์ทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆที่เรามาร่วมมือ วันนี้ประเทศไทยมีโควิด- 19 มีภัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นความยากจนความลำบากก็คงช่วยกันในหลายภาคส่วน นี่เป็นภารกิจของคนไทยทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ข้าราชการมีหน้าที่เฉพาะหน้าที่หลักอยู่แล้วแต่ถ้าแบ่งเบาหน้าที่ได้ โดยเฉพาะการเป็นจิตอาสาเพราะว่าสามารถทำนอกเวลาได้สามารถปฏิบัติช่วยเหลือทางด้านสาธารณประโยชน์ได้ ทั้งนี้ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำสาธารณประโยชน์มากมาย ตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ , แอพพลิเคชั่น M-Help Me" ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร , โครงการบริจาคยา , โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง , โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ , อาสาสมัครจราจร(อส.จร.) , กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์ , โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน , โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ , โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ , โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา , วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา , โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน , โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ , โครงการนักรบเสื้อกาวน์ , โครงการสหกรณ์เพื่อชาติ ฯลฯ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...