ศน.เร่งช่วยเหลือเยียวยา พระภิกษุ สามเณร และศาสนสถานที่ประสบวาตภัย...

ศน. เร่งช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุ สามเณร และศาสนสถานที่ประสบวาตภัย... 
      ศน. ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยียวยาพระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์) ที่ประสบวาตภัยและขาดแคลนเครื่องอัฐบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งผลศาสนสถาน ได้รับความเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ...
เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นำเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยวาตภัย อัคคีภัย และขาดแคลน จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดไพรสณฑ์คีรี วัดกิ่วพร้าว วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดนางแล และมอบหมายเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงพื้นที่ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยอีก จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีดอนชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และวัดแก่นใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...
    นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินการตามภารกิจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนในชาติ และสนองนโยบายรัฐบาลในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมถึงศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ที่ทางราชการรับรอง โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำรวจวัด ศาสนสถาน ที่ประสบภัย และได้รับรายงาน ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 มีวัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ประสบภัย และขาดแคลน ส่งผลให้ศาสนสถานได้รับความเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรในพื้นที่ กรมการศาสนาจึงได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่นำเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยและขาดแคลน จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดไพรสณฑ์คีรี วัดกิ่วพร้าว วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดนางแล ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 และยังมอบหมายเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงพื้นที่ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัย อีกจำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีดอนชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และวัดแก่นใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...
 อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.)  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ลงพื้นที่นำเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแก่พระภิกษุสามเณร และผู้นำศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ดังนี้ จังหวัดเพรชบูรณ์ ได้แก่ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  บ้านศาสนิกสัมพันธ์  มัสยิดวังชมพู  วัดไพรสณฑ์ศักดารามจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 15 วัด ได้แก่ วัดพุน้ำร้อน วัดบ้านกล้วย  วัดห้วยหินดำ วัดม่วงฆะวนาราม วัดวังยาว วัดละว้าวังควาย วัดวังจระเข้ วัดทุ่งมะกอก วัดราษฏร์สามัคคีธรรม วัดคอกช้าง วัดองค์พระ วัดเขาใหญ่ วัดวังริมวารี (วัดโหรา) วัดเขาวังโหราวนาราม วัดดงเสลา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์  วัดวังนกแอ่น  วัดนาพรานสามัคคีธรรม  วัดห้วยแก้ว ซึ่งได้รับรายงาน ว่าเป็นพื้นที่ประสบภัย (อัคคีภัย ภัยหนาว และวาตภัย) อีกด้วย...
 อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.)  กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ทำให้พระภิกษุสามเณร และผู้นำศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรองได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง และสำรวจข้อมูลศาสนสถานที่ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อเร่งดำเนินการเชิงรุกในการให้ความอุปถัมภ์ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เหมาะสมตามเหตุการณ์ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศาสนสถาน กรณีประสบภัย ซึ่งการสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมจะช่วยทำให้ศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบกลับมามีสภาพมั่นคง ปลอดภัย มีความพร้อมสำหรับอำนวยความสะดวกและส่งเสริมศาสนิกชนในการเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่นับถือ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนทำให้เกิดความสงบร่มเย็น สังคมสงบสุข นับว่าเป็นการนำมิติทางศาสนามาส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...