ดีป้า ตั้งเป้าปั้น Digital Startup 1 พันคนทั่วประเทศ ผ่านมาตรการส่งเสริม 3 ระยะ หวังคนรุ่นใหม่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success  ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ระดับภูมิภาค ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน ทั่วประเทศ เสริมแกร่ง Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
      ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0. ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน        การจัดงานดังกล่าวดีป้าได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
        โดยดีป้าพร้อมที่จะสนับสนุนด้านอื่น ๆ ทุกรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ Startup     ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (depa Digital Startup Fund), การสนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ (depa Digital Transformation Fund), การเพิ่มศักยภาพพัฒนากำลังคนและบุคลากร (depa Digital Manpower Fund) , การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (depa Digital Research Development and Innovation Fund), การสนับสนุนการสร้างความตระหนัก การประกวด การสร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจ (depa Digital Event and Marketing Fund), การส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund)  โดยสำนักงานได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0”
      ด้าน นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)  กล่าวเสริมว่า ดีป้าได้จัดโครงการดังกล่าวในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี


       ทั้งนี้ในส่วนของจัดโครงการดังกล่าว ดีป้า ได้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบใหม่ในมาตรการ 3 ระยะ ดีป้าจะงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง คือ 1.Conceptual Plan การจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดทำ Business Model จำนวนเงินสนับสนุน 50,000 บาท/โครงการ ทั้งหมด 400 โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลธรรม นักเรียน นักศึกษา
     2.Early Stage สนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท/โครงการ ทั้งหมด 20 โครงการ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทจำกัด กลุ่มคนที่จัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยขณะนี้ ดีป้าได้คัดเลือกผู้ร่วมลงทุนแล้ว 6 บริษัทด้วยกัน  
    3.Growth Stage สนับสนุนการเติบโตธุรกิจ จำนวน 5,000,000 บาท/โครงการ ทั้งหมด 5โครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนที่จัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีการคัดเลือกบริษัทร่วมลงทุนแล้ว 1 บริษัท    สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ ดีป้า ได้ตั้งเป้าให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ผ่านมาหวิทยาลัยเครือข่าย และการจัดงานในส่วนของภูมิภาค ที่จะมีการจัดงานอีก 3 ครั้งต่อจากนี้ คือ 1.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้น ดีป้ามุ่งหวังเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างองค์ความรู้ในการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง ของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ผ่านการสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการทำธุรกิจเบื้องต้น ที่จะต้องอาศัย ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับ แผนธุรกิจ (Business Model) ที่น่าสนใจ รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ที่จะต้องมองถึงเรื่องของการตลาด การวางแผนด้านการเงิน โดยเชื่อว่า การเติบโตของ Start up ในประเทศไทยนั้นยังจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไป” 
        นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้รับเกียรติจาก วิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อาทิ “คุณแมน” ชวยศ ป้อมคำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Management และผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine ,“ดร.ก้อง” พณชิต กิตติปัญญงาม นายกสมาคม Thailand Tech startup Association (TTSA) ประจำปี 2018 , “คุณนก” มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO , Sea (Thailand), ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และ คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์ ความคิดเห็น

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...