“บช.น. ปิ๊งไอเดีย เสริมสร้างวินัยจราจรให้ประชาชนและพัฒนาความรู้ตำรวจจราจรผ่านแอพลิเคชั่น M-Help Me”

                                         “บช.น. ปิ๊งไอเดีย เสริมสร้างวินัยจราจรให้ประชาชน
                                   และพัฒนาความรู้ตำรวจจราจรผ่านแอพลิเคชั่น M-Help Me”


วันนี้ ( 7 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 13.30น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน พร้อมด้วย รอง ผบก.น. ๑ - ๙ และ บก.จร. เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว หัวข้อ บช.น. ปิ๊งไอเดีย เสริมสร้างวินัยจราจรให้ประชาชน และพัฒนาความรู้ตำรวจจราจรผ่านแอพลิเคชั่น M-Help Me โดย บช.น. ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน/โครงการคืนคุณแผ่นดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น M-Help Me สำหรับทดลองระบบการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจสายงานจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยกำหนดวันทดลองระบบทดสอบความรู้ฯ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรสายงานจราจรให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในหลักวิขาการจราจรและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับมีการแก้ไข พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕6๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องมีองค์ความรู้ด้านการจราจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน


ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการจราจรทุกนาย ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑-๙ และจราจร เพื่อประเมินผลข้าราชการตำรวจจราจรว่ามีความรู้กฎหมายจราจร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะให้หน่วยงดเบิกใบสั่งและออกใบสั่ง จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยในการทดสอบความรู้ที่ผ่านมาดังกล่าวกำหนด ให้มีคณะกรรมการจัดทดสอบความรู้ กำหนดสถานที่สอบ และพิมพ์ข้อสอบ รวมทั้งการตรวจคำตอบ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ประกอบกับข้าราชการตำรวจสายงานจราจรจะต้องทำการทดสอบพร้อมๆ กัน ซึ่งพบปัญหาว่าข้าราชการตำรวจจราจรบางนายยังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ เนื่องจากงานจราจรในพื้นที่ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน

 

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย กองบังคับการตำรวจจราจร จึงได้ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน/โครงการคืนคุณแผ่นดิน  มีแนวคิดในการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจสายงานจราจร โดยการใช้เทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help ME ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร, พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับปรับปรุงใหม่ และคุณธรรม จริยธรรมที่ควรรู้ บรรจุอยู่ในแอพพลิเคชั่น M-Help Me เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสายงานจราจรได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา (Long life education) ในการศึกษาหาความรู้กฎจราจร ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help ME ในการนี้ข้าราชการตำรวจจราจรสามารถเรียนรู้และฝึกทดสอบความรู้ โดยระบบจะทำการเลือกคำถามแบบสุ่มอัตโนมัติ หากตอบผิดระบบจะทำการเฉลยข้อที่ถูกให้ทราบ เมื่อหยุดทำ ระบบจะประมวลผลพร้อมประเมินผลคะแนนสอบที่ได้ พร้อมแยกเป็นหมวดหมู่ของคะแนนที่ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ทดสอบทราบ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้กฎจราจรได้ เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจกฎจราจรมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลดอุบัติเหตุการจราจรได้เป็นอย่างดี


ในส่วนของการทดลองระบบทดสอบความรู้กฎจราจรของข้าราชการตำรวจสายงานจราจร จะต้องล็อกอินเข้าระบบแอพพลิเคชั่น M-Help ME พร้อมกันก่อนเวลาทดสอบ เมื่อถึงเวลาทดสอบ ระบบ
จะทำการสุ่มเลือกคำถามและคำตอบแบบอัตโนมัติ โดยแต่ละข้อจะมีการสลับคำถามคำตอบ แต่ละคนจะไม่ซ้ำกัน ไม่สามารถลอกกันได้ ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ มีเวลาทำข้อละ ๑.30 นาที เมื่อพ้นกำหนดเวลาข้อสอบข้อต่อไปจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ จนครบ ๕๐ ข้อ เมื่อทำเสร็จระบบจะคำนวณคะแนนที่ได้ ทำให้ทราบผลได้ทันที โดยคะแนนจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ได้ เป็นการประหยัดงบประมาณ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบได้ที่ไหนก็ได้ ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้กระดาษในการพิมพ์คำถามคำตอบเป็นจำนวนมาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำหนดให้มีการทดลองระบบทดสอบความรู้ ข้าราชการตำรวจสายงานจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการด้านการจราจรทุกนาย ตั้งแต่ระดับรองสารวัตรถึงผู้บังคับหมู่จราจรล็อกอินเข้าระบบโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 27 พ.ย.62 การทดลองระบบแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบเช้า เวลา 10.30 – 11.45 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 – 14.45 น. ทั้งนี้ ให้แต่ละกองบังคับการสามารถออกแบบและวางแผนกำหนดสถานที่ทดลองระบบการทดสอบได้ตามความเหมาะสม


กองบัญชาการตำรวจนครบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทดลองระบบการทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ สายงานจราจร ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help Me จะนำผลที่ได้มีปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากย่างขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานจราจร มีศักยภาพที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งอุบัติเหตุ และแจ้งปัญหาการจราจร สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ทางเว็บไซต์ http://www.trafficpolice.go.th และ สายด่วนจราจร โทรศัพท์ 1197 และแอพลิเคชั่น M-Help Me..

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...