วช.หนุนเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

                                                

                                               


     รัฐมตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปรียบเทียบทฤษฎี "Young-Old" ในการขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งขาติ หรือ วช. พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในการแถลงนโยบายขับเคลื่อนแนวทางการวางยุทธศาสตร์ Quick Wins โครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 200 คน ว่า ช่วงปีแรกที่เข้ารับตำแหน่งได้เน้นนโยบายที่คน 2 วัย คือวัยเยาวชนและวัยเกษียณ หรือ Young & Old เนื่องจากทั้ง 2 วัยนี้สามารถทำประโยขน์ให้กับประเทศชาติได้  โดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณ ซึ่งขณะนี้มีถึงร้อยละ 20 ของประชากรของประเทศ จึงต้องคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่เห็นคนสูงวัยเป็นภาระของสังคม โดยคิดใหม่ว่า คนสูงวัยคือธรรมชาติ เป็นโรคชนิดหนึ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้แข็งแรงอายุยืนยาวได้ พร้อมเปลี่ยนผู้สูงวัยให้เป็นพลังของแผ่นดินในการสร้างเศรษฐกิจ มีรายได้ มีสุขภาพดี เช่นเดียวกับที่เคยเปลี่ยนเยาวชนโดยให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โน้มน้าวชักจูงให้เห็นคุณค่าตัวเองที่มีกับประเทศชาติ                               

    

  โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือแสดงเจตจำนงร่วมขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" ระหว่าง อว. โดย วช.กับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้ วช.และหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ร่วมกันทำงานให้เป็นกระแสและเกิดขึ้นทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด   


   ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ได้รับมอบหมายจาก อว.ให้สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ อว.ในยุทธศาสตร์ Quick Wins เรื่อง "เปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลัง" เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัยเกษียณหรือสูงอายุ ซึ่งเป็นการทำงานในส่วนขยายที่ทำอยู่แล้วผ่านแผนงานโครงการต่างๆ  และมีความพร้อมในการเข้ากลไกกลยุทธ์ของ อว.เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็ว ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงาน สร้างความรู้ภาคการเกษตรสมัยใหม่ เช่น แผนงานพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ โครงการสานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแห่งการพัฒนาในยุควิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น คาดว่าในปี 2564-2565 จะมีผู้สูงวัยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ราว 60,000 คน จากนั้นในปี 2566 จะถึงเป้าหมาย 100,00 คน

 นอกจากนี้ในการแถลงข่าวยังมีการเสวนาหัวข้อ "Platform ความพร้อมการเข้าสู่สังคมคนสูงอายุของประเทศไทย : เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" โดยนักวิชาการหลายท่าน พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการโครงการต่างๆ ที่จะเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลังด้วย
ความคิดเห็น

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...