กรมการท่องเที่ยวได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และตัวแทนผู้นำพื้นที่ต้นแบบ Safety Zone กทท. ผนึกผู้นำ 5 ประเภทพื้นที่ท่องเที่ยว สร้างต้นแบบท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว Safety Zone ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในยุคนิวนอมอล


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นี้  กรมการท่องเที่ยวได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และตัวแทนผู้นำพื้นที่ต้นแบบ Safety Zone ร่วมกันพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย 

ณ เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร 


นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า Safety Zone หรือพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นต้นแบบในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพื้นที่นำร่อง 5 กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย และเป็นพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบทางธรรมชาติ  ย่านเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบเขตเมือง ชุมชนบ้านไร่กองขิง เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบชุมชน เยาวราช กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบย่านการค้า และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น


กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone โดยการจัดทำหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย โดยมุ่งเน้นด้านปลอดภัย สุขอนามัย และเป็นธรรม ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว การจัดทำแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงในพื้นที่  สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ ซึ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  สุขอนามัย ความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว เป็นต้น และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ (Safety Zone) เพื่อเป็นการต่อยอดให้พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางการบริหารจัดการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย


ในงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบทั้ง 5 พื้นที่ ในการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมี นายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นายเวียงเทพ รัตนสังข์ ผู้จัดการทั่วไปโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์ ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น นายสมศักดิ์  อินทะชัย ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง และนางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า


ความสำเร็จของโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  ทั้งในเรื่องของ พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ จำนวน 5 ประเภท และ 5 แหล่ง เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นการขยายผลไปสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักเกณฑ์คุณภาพด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในพื้นที่ท่องเที่ยว ที่เน้นในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความเป็นธรรม แนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ให้สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บุคลากรในพื้นที่ต้นแบบมีความรู้ในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย ในการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และที่สำคัญเกิดการขยายผลพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นทั่วประเทศ เพื่อจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยทั่วประเทศ ซึ่งการขยายผลที่จะเกิดในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการจัดสัมมนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ที่สนใจ ประมาณ 500 คน ในวันที่ 23 และ 26 เมษายน 2564 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของเราให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone เพื่อเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวของไทย เป็นการเที่ยวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 


#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #SafetyZone #พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 

#การท่องเที่ยว #นักท่องเที่ยว #เที่ยวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19


 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...