กรมเจ้าท่า ยกระดับมาตราฐานบุคลากรเดินเรือ ปี66

‘กรมเจ้าท่า’ยกกระดับมาตรฐานบุคลากรเดินเรือปี 66 ชู 11 เกณฑ์กลไกเทียบเท่าสากลรับธุรกิจขนส่งขยายตัว 
“กรมเจ้าท่า” เร่งพัฒนาระบบการให้บริการยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือปี 2566 มุ่งพัฒนาการบริการ
การกำกับดูแลตรวจสอบคนเรือ ในการออกใบสำคัญ การรับรองสร้างมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าระดับสากล รองรับการขยายตัวของธุรกิจการเดินเรือของไทยและภูมิภาค กรมเจ้าท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานกองมาตรฐานคนประจำเรือ ประจำปี 2566  
มีแผนยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า เพื่อให้บุคลากรเดินเรือสามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล ที่เน้นด้านความปลอดภัย และกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกรมเจ้าท่า เตรียมยกระดับมาตรฐานการให้บริการในผู้ด้านการกำกับดูแลและการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรคนประจำเรือ 
การสอบความรู้ หรือการรับรองผู้ทำการในเรือ การจ้างและเลิกจ้างคนประจำเรือ และการจดทะเบียน การควบคุมคนประจำเรือ
และการออกหนังสือ การจัดทำหลักสูตร การรับรอง ติดตาม ประเมินมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม และการเรียนการสอนของคนประจำเรือให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลให้สอดรับกับทิศทางของธุรกิจการขนส่งทางน้ำ...
   ดังนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านการให้บริการ ด้านการตรวจสอบ ออกใบสำคัญ และใบรับรองต่างๆ สำหรับ บุคคลประจำเรือ 
ต้องผ่านเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า ใน 11 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การกำหนดมาตรฐานหลักสูตรสำหรับคนประจำเรือ  2.การรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมและรับรองหลักสูตร 3.การตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาฝึกอบรมประจำปี 4.การขึ้นทะเบียนคนประจำเรือ การออกหนังสือ
คนประจำเรือและหนังสือคนประจำเรือประมง 5.การแจ้งลงทำการในเรือ (การจ้างและเลิกจ้าง) 6.การจัดทำประกาศนียบัตร
แสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือ ทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ 7.การตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ 
8.การทำหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจำเรือ (คนเรือ 4) 9.การตรวจเรือเพื่อออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 10.การขออนุญาต
ทำการในเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่านเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืดขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส และ 11.การพิจารณาอนุมัติ และจัดทำประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่น การจัดทำประกาศนียบัตรรับรองประเภทต่างๆ และการพิจารณาการยกเว้นประกาศนียบัตรต่างๆ...
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมากองมาตรฐานคนประจำเรือได้มีการปรับปรุงฝ่ายสัญญาคนประจำเรือเกี่ยวกับการทำสัญญาคนประจำเรือให้มีการแจ้งลงทำการในเรือและตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือของคนประจำเรือ โดยมีการปรับปรุงระบบการดำเนินการ ให้คนเรือมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ ได้มีมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองเรือ ให้ดำเนินการ
เป็นการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการเดินเรือ และคนประจำเรือสามารถยื่นขอใบอนุญาตลงทำการงานในเรือ  ผ่านช่องทาง e-Service 
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456 มาตรา 285 เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพของคนประจำเรือต่อไป...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...