ศาสนวัตถุที่เป็นสัญญลักษณ์ทางศาสนาร่วมจัดกิจกรรมในงาน"มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม"

ศาสนวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม...
  ศาสนาพุทธ
พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
ซึ่งชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา จึงนิยมกระทำการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยประการต่าง ๆ เช่น การสร้างเจดีย์ 
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะ โดยเชื่อว่ามีอานิสงส์ประดุจได้กระทำการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่
ในการจัดงานในครั้งนี้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็น
พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความ
เป็นสิริมงคล โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคี ได้จัดโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ 
จากศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และกรมการศาสนา ได้รับมอบจากสมเด็จพระวันรัต อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ให้นำไปประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการะในโอกาสต่างๆ...
ศาสนวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม...
       ศาสนาอิสลาม
   คัมภีร์อัลกุรอานฉบับพระราชทาน คือ หนังสือหรือคัมภีร์
ซึ่งเป็นบัญญัติของพระเจ้าเพื่อเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต มีความศักดิ์สิทธิและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต้นฉบับคัมภีร์อัลกุรอานเป็น ภาษาอาหรับ จึงมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ซึ่งประเทศไทย
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานเล่มแรก โดย อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีคนที่ 15 ของประเทศไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชกระแสว่า “อยากจะให้แปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย ให้ปรากฏขึ้นเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติให้ทัดเทียม
กับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเขาเคยจัดการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาประจำชาติกันมาแล้ว” 
โดยเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2511 เป็นวันแรกที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นถวาย และได้พระราชทานแก่มัสยิดทั่วประเทศ ซึ่งในงานได้นำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานมาแสดงให้ชาวไทยได้ซาบซึ้งในอรรถรสของคัมภีร์ และสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อศาสนิกชนต่างศาสนา เกี่ยวกับอิสลามและชาวไทยมุสลิมอีกด้วย...
    ศาสนวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม
   ศาสนาคริสต์
คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าศาสนาเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “พระเจ้า” กับ “มนุษย์” หรือกล่าวให้เฉพาะเจาะจงก็คือ พระเจ้าเที่ยงแท้มีธรรมชาติ
หนึ่งเดียวแต่แบ่งออกเป็นสามพระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตร และ
พระจิต โดยเรียกรวมว่าพระตรีเอกภาพ
        สำหรับในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ กรมการศาสนาได้นำ
ศาสนภันฑ์ในการประกอบพิธีเป็นประจำในโบสถ์เซนต์โทมัส (คาทอลิก) และโบสถ์สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ประกอบพิธีมายาวนานหลายทศวรรษ จึงถือว่าเป็นศาสนภัณฑ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ทรงคุณค่า และคริสต์ศาสนิกชนมีความรักและห่วงแหน ประกอบด้วย
กางเขน ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการไถ่บาป เป็นการแสดงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อมนุษยชาติ
เทียน เป็นแสงสว่าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำความดีที่จุดส่องแสงให้กับผู้อื่น 
พระคัมภีร์ (ไบเบิ้ล) มีกำเนิดจากการเขียนขึ้นของมนุษย์โดยการดลใจจากพระเจ้า คริสตชนถือว่าศักดิ์สิทธิ์  
       เป็นพระวาจาของพระเจ้า 
หนังสือเพลง เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนามีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความศรัทธา  
       และยกจิตใจขึ้นหาพระผ่านทางการขับร้องของคริสตชน  
ชุดมหาสนิท เป็นชุดภาชนะ สำหรับจัดวางเครื่องประกอบพิธีมหาสนิท  ประกอบด้วย ถาดใส่น้ำองุ่น
      ถ้วยศีล ถาดขนมปัง...
   ศาสนวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม
   ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
กรมการศาสนา ได้นำศาสนภัณฑ์ที่สำคัญและโดดเด่นที่ใช้ในพิธีฮารตีสำหรับงานมงคลต่าง ๆ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
มาจัดแสดงโดยเป็นศาสนภัณฑ์จากวัดเทพมณเฑียร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 
เพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู รวมถึงเป็นแหล่งรวมใจชาวฮินดูให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ 
มีการอัญเชิญเทวปฏิมาของพระผู้เป็นเจ้าและเทพยดา อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวฮินดูมาจากประเทศอินเดีย (พร้อมกับแผ่นหินอ่อนแกะสลักทั้งหมด) และอัญเชิญดินศักดิ์สิทธิ์
จากพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ ลุมพินี (สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า) พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) สารนาถ (สถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า) และกุสินารา (สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า) มาไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ได้อัญเชิญน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในอินเดีย เช่น แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา และแม่น้ำสุรัสวดี ฯลฯ มารวมกันและนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดเทพมณเฑียรแห่งนี้ 
ศาสนาฮินดู ศาสนวัตถุส่วนใหญ่เป็นรูปเคารพและสัญลักษณ์แทนเทพโดยผู้เคารพบูชาจะขอให้เทพประทานพรด้วยเครื่องบูชาและแสดงความเคารพ ประกอบด้วย
โอม เป็นสัญลักษณ์ประจำศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โอม ประกอบขึ้นจากอักษร 3 ตัว คือ A  อ แทน พระวิษณุ 
U อุ แทนพระศิวะ และ M ม แทนพระพรหม เป็นสัญลักษณ์แทนเทพทั้งสามเมื่อรวมเป็นรูปเดียวกันเรียกว่า ตรีมูรติ
สังข์ ตามคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู การเป่าสังข์จะทำลายพลังงานด้านลบ  และทำให้พระแม่ลักษมีทรงประทานพร 
กระดิ่งหรือระฆัง เชื่อว่าเป็นเสียงมงคล ในขณะทำอารตีหรือบูชาเทพฮินดู พราหมณ์จะสั่นกระดิ่งเพื่อบอกให้เทพได้รับรู้ถึงการมาเยี่ยมของเรา และยังเชื่อว่าสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ 
จุดประทีป การจุดประทีปนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ปกป้องความมืดมัว หรือสัญลักษณ์ว่าด้วยชัยชนะของความสว่างเหนือความมืดมัวในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่
ดอกบัว เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะถือกันว่าบัวเป็นพืชชนิดแรกที่เกิดมาบนโลก และเป็นดอกไม้ของผู้มีบุญ
(มีตำนานเล่าไว้ว่าดอกบัวได้ผุดออกมาจากหน้าผากของพระนารายณ์)...
     ศาสนวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม
   ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ เกิดขึ้นราว 500 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมีพระศาสดาคุรุนานักเทพ เป็นองค์
ปฐมบรมศาสดา และพระศาสดาองค์ที่สิบ
คุรุโคบินต์ซิงห์ เป็นผู้สถาปนาคาลซา หรือ
ซิกข์ที่สมบูรณ์แบบด้วยสัญลักษณ์ 5ก 
ให้แก่ชาวซิกข์นับแต่นั้นเป็นต้นมา ศาสนิกชนชาวซิกข์จึงต้องมี 5ก ติดตัวไว้เสมอเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้แต่ศาสนิกชนชาวชิกข์
ในประเทศไทยยังคงมีสัญลักษณ์ 5ก 
ติดตัวเสมอแต่อาจปรับไปตามสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น กิรปาน หมายถึงดาบสั้น ถือเป็นอาวุธในการพกติดตัว
ก็ผิดกฎหมาย จึงปรับเปลี่ยนเป็น กริชเล็กๆ แทน แต่ในสังคมของอินเดียบางพื้นที่ ยังคงพกกิรปานหรือดาบสั้นตามศาสนบัญญัติเสมอ ซึ่งสัญลักษณ์ 5 ล้วนมีความหมายและมีความเป็นมา ดังนี้ 
ก ที่หนึ่ง เกศา คือผม ชาวซิกข์จะไม่ปลงผมจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เนื่องจากผมเป็นสิ่งที่พระเจ้า
      ทรงประทานให้ตามหลักแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ 
ก ที่สอง กังฆะ คือหวีไม้ ชาวซิกข์จะใช้หวีสางผม เพื่อให้เกศาดูเรียบร้อยและงดงาม 
ก ที่สาม กาซ่า คือกางเกงในขาสั้น เพื่อความสันทัดและความกระฉับกระเฉง โดยไม่ประเจิดประเจ้อ
      ยามทำงาน ยามออกศึก และยามสงบ
ก ที่สี่ กิรปาน คือดาบสั้น ทำด้วยเหล็กกล้า เพื่อปกป้องผู้ที่ถูกรังแก ถูกลิดรอนสิทธิมนุษย์ และเพื่อปกป้อง
      ตนเอง โดยไม่ใช้เป็นอาวุธในการรุกรานผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
ก ที่ห้า การ่า  คือกำไลเหล็กกล้า เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทน และเข้มแข็งดุจเหล็กกล้า เป็นเครื่องเตือนสติ 
          และเตือนใจให้ละเว้นจากการกระทำบาป ให้ตั้งสติอยู่ในความชอบธรรม 
นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเครื่องประกอบพิธีสำหรับสวดมนต์ คือ มาลา (ลูกประคำถักจากด้ายไหมพรมสีขาว) มีจำนวน 108 เม็ด  และ ฆะราวะ (รองเท้าทำจากไม้) ใช้ในการประกอบพิธีที่สำคัญ ซึ่งผู้สวมใส่ต้องถือศีลบริสุทธิและต้องชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำฝน.. 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...