ศน.จับมือองค์การศาสนา 5 ศาสนา พัฒนาผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งอนาคต...

ศน.จับมือองค์การศาสนา 5 ศาสนา พัฒนาผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งอนาคต...
 ความประทับใจจากการอบรมการจัดอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์  5 ศาสนา พุทธ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สะท้อนให้เห็นความตั้งใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน เข้าใจความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมที่แตกต่าง และการคิดนอกกรอบ ที่ตอบปัญหาสังคม ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างแท้จริง

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงการอบรมยาวชนในครั้งนี้ว่า เกิดจากความร่วมมือขององค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ รวม 15 องค์การ จัดอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมีผู้แทนเยาวชน 5 ศาสนา อายุระหว่าง 15 - 18 ปี กว่า 60 คน เข้ารับการอบรมผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมสำหรับผู้นำ และกิจกรรมการสร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมสัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนา ภายใต้แนวคิด HERO ของค่ายผู้นำเยาวชน 5 ศาสนา คือผู้นำที่มีจริยธรรมที่ดีตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น เพื่อทำให้พวกเขามีความอิสระและสามารถตัดสินใจและดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย HARMONY คือ ความสามัคคี, ETHICS คือ จริยธรรม, RELIGIONS คือ ทุกศาสนา และ ONE VOICE CAN CHANGE THE WORLD คือ เสียงเล็ก ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างแกนนำเยาวชนในการขยายผลด้านศาสนิกสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่าง สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มาเสริมสร้างคุณธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางทางจิตใจ 

นายวันรายอ ดุลอา ประธานคณะกรรมการผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กล่าวว่า การจัดอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ในครั้งนี้ ผู้แทนเยาวชน 5 ศาสนา มีการจัดทำปฏิญญาร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเอง ต่อยอดสู่ชุมชน โรงเรียน และสังคม ได้แก่
1. เราจะนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับจากค่ายครั้งนี้
ไปใช้พัฒนาตนเอง ค้นหาศักยภาพตนเองที่มีอยู่ เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ในบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ต่างๆ
2. เราจะยึดมั่นและพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยสร้างความสามัคคี มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสังคม ด้วยความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
3. เราจะนำความรู้ไปเผยแพรในโรงเรียน เป็นตัวแทนส่งมอบความรู้ให้กับเพื่อนๆ และจัดกิจกรรมการอบรมศาสนิกสัมพันธ์ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งชมรมศาสนิกสัมพันธ์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 “HERO” 
เยาวชนที่เข้ารับการอบรมเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี  

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า เยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำในครั้งนี้แล้ว จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งกรมการศาสนาและองค์การศาสนามีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่ผ่านการอบรมฯ จะเป็นผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการตื่นตัวของชุมชนและสังคม มีภาวะผู้นำที่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ เข้าใจ และอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิ์ เสรีภาพ ตามหลักความเชื่อทางศาสนา ที่สำคัญยังได้พัฒนาความคิดในทางสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการในเชิงพื้นที่ ด้วยการลงมือปฏิบัติและทำจริงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...