ศน.ยกย่องชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรมต้นแบบ...

ศน. ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 248 แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม...


  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) มีเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน...
อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5  ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบผลการประเมินและการประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ รวมจำนวน 42,430 แห่ง และเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 93 แห่ง อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 75 แห่ง และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 4 จังหวัด ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบดังกล่าว...
  อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการทำความดี ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิดหรือค่านิยม และพฤติกรรมของคนในสังคมให้มีการสะท้อนการมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตจนเป็นพฤตินิสัยของคนไทย และมีผลงานเด่นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จในทุกพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม ปลุกจิตสำนึกและมีความตระหนักที่จะนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายให้เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต นำพาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน...
       นอกจากนี้ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุกมิติ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ เกิดสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...