โครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ผลไม้ไทยตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ จะออกสู่ตลาดมากระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่าคนไทยมากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดไว้ที่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน
เนื่องมาจากเน้นอร่อยมากกว่าคำนึงถึงคุณประโยชน์ และพบว่าเด็กไทยนิยมบริโภคกลุ่มขนมแป้งกรอบมากกว่ากลุ่มผลไม้ 4 เท่า ทัศนคติวัยรุ่นไทยเรื่อง กิน ดื่ม ช็อป การบริโภคนิยมตามแนวตะวันตกที่อุดมด้วยอาหารไขมันส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมมายังเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค โดยจัดโครงการ สร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School”
ด้วยความตะหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชนได้มีค่านิยมเกี่ยวกับผลไม้ที่ดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนยุพราชวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี และในโรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ด้วยการใช้การเรียนด้วยการเล่น ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการเล่นสนุกในฐานกิจกรรม และได้ทดลองชิมผลไม้แปรรูป และผลไม้สดตามฤดูกาล รวมถึงมีการจดจำคำศัพท์และประโยชน์ของผลไม้ต่าง ๆ จากการเล่นเกม และรับความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตของนักแสดงชื่อดัง มาร์ค ศิวัช จำลองกุล
โครงการ สร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School” เป็นโครงการเริ่มต้นที่จะทำให้เยาวชนได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมเกษตรกรโดยเริ่มจากผู้บริโภคที่เป็นต้นทาง ทำให้เกิดวงจรการซื้อขายที่มากขึ้นอีกด้วย
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...