งานดีห้ามพลาด! ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด

                งานดีห้ามพลาด! ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข
        มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งแรกกับการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ กับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ด้วยแนวคิด “เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน” โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 โดยพัฒนาตลาดชุมชนที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมเป็น “ตลาดต้องชม” สนับสนุนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จำหน่ายสินค้า ที่เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ที่มีศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตชุมชน


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้พิการ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
นอกจากนี้ ใกล้เทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการมอบความสุข มอบของขวัญ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” โดยได้รับความร่วมมือจากตลาดต้องชม...ตลาดหลวงปู่ทวดแห่งนี้ ซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เป็นแหล่งสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของท้องถิ่น
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เจ้าของตลาดหลวงปู่ทวด และผู้ค้าที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” ในวันนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวัง ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ตรวจสอบราคาสินค้าและน้ำหนักก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจะได้มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี และตลอดไป และขอให้เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ”


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอาชีพ การมีงานทำของคนพิการ เนื่องจากจะทำให้คนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังจะทำให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในตนเองและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น โดย พก. ได้ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในการดำรงชีวิตการจัดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” ในครั้งนี้ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมการค้าภายใน เป็นการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมได้อย่างยั่งยืน
ดิฉันรู้สึกยินดีและขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่เห็นกลุ่มอาชีพคนพิการมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านอาชีพของคนพิการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น สู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้คนพิการภายใต้สโลแกน “We CARE” เพราะเราห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย
C - Chance โอกาส ส่งรัก ส่งกำลังใจ ให้คนพิการ
A - Access เข้าถึง คนพิการเข้าถึง Universal Design
R - Rights สิทธิ คนพิการเข้าสิทธิ สวัสดิการได้อย่างรวดเร็ว
E - Employment มีงานทำ คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม “คนขายภูมิใจ...คนซื้อถูกใจ”
ซึ่งงานในวันนี้ เป็น 1 ในของขวัญที่ พก. จะส่งมอบให้คนพิการ หวังว่า คนพิการจะมีความสุข และสังคมได้เห็นศักยภาพของคนพิการ
สุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอขอบคุณกรมการค้าภายในที่ร่วมทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในวันนี้ ขอขอบคุณพลังของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และสื่อมวลขน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมให้โอกาส และส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ และสร้างสังคมที่มีความสุขร่วมกัน ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ ที่เกิดจากความร่วมมือเช่นนี้ ต่อไป”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น Pavillion ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้


1.โซนนิทรรศการ เป็นการจัด Show case สินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น งานหัตถกรรม กระเป๋าผ้า ผ้าพันคอ เครื่องหนัง เครื่องโขน งานเป่าแก้ว เป็นต้น
2.โซนกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย การสาธิต/Workshop เป็นพื้นที่สำหรับสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าและเห็นคุณค่าของสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ จำนวน 2 กิจกรรม/วัน วันละไม่น้อยกว่า 2 รอบ หรือตามความเหมาะสม เช่น การสอนทำเดคูพาจ การเพ้นท์ภาพหรือเซรามิก การปักผ้า เป็นต้น รวมไปถึงการแสดงหรือการเสวนาโดยผู้พิการที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 1 รายการ/วัน
3.โซนจำหน่ายสินค้าและบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในรูปแบบ Pavilion เพื่อจำหน่ายสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในรูปแบบร้านนารายา เช่น กระเป๋า ถุงผ้า กล่องแว่นตา ถุงมือจับของร้อน โซนให้บริการโดยคนพิการ เช่น บริการนวดแผนไทย ดูดวง และวาดภาพเหมือน โซนจำหน่ายสินค้าในรูปแบบคูหา เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คูหา เช่น เครื่องหนัง กระเป๋าสาน ผลไม้ และโซนให้บริการห่อของขวัญหรือจัดกระเช้าปีใหม่
4.โซนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมโดยกรมการค้าภายใน อาทิ กุ้งก้ามกราม/ปลากระพงเผา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลากระพงได้มีช่องทางการจำหน่าย และกระตุ้นการบริโภคสินค้า
5. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในงานหรือสินค้าภายในตลาด ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เล่นเกมส์ หรือจับรางวัล หรือแจกคูปองสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าครบตามวงเงินที่กำหนด เพื่อแลกสินค้าของพรีเมี่ยมที่ผลิตโดยคนพิการ หรือบริการต่างๆ ที่กำหนด เช่น วาดภาพ ดูดวงโดยคนตาบอด และนวดเท้า เป็นต้น
แล้วพบกันระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...