ศน.ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ"นาค ตำนานและความเชื่อในคติศาสนาและวิถีชีวิต"

  ศน. ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “นาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต”..
  กรมการศาสนา (ศน.) ดำเนินการจัดทำเอกสารองค์ความรู้ เรื่อง “นาค : ตำนานและความเชื่อ ในคติศาสนา”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนาค ซึ่งเป็นคติความเชื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนชาวไทย จึงได้จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “นาคในคติศาสนา และวิถีชีวิตภายใต้โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สะท้อนถึงตำนานและความเชื่อมาแต่อดีต สื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี งานศิลปกรรมในแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คีตกรรม วรรณกรรม และนาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ
   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน โดยเรื่องราวเกี่ยวกับนาคมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สะท้อนถึงตำนานและความเชื่อมาแต่อดีต สื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยการนำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรม นำรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
   อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่าย ที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” ความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง “นาค : ตำนานและความเชื่อในคติศาสนา” ให้ความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “นาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” ต้องเป็นภาพที่นำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงตำนานและความเชื่อมาแต่อดีตสื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี งานศิลปกรรมในแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คีตกรรม วรรณกรรม และนาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดแนวแม่น้ำโขง เช่น จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร เป็นต้น และจังหวัดอื่นที่มีนาคในศาสนสถานทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ ความสอดคล้องกับแนวคิดและหัวข้อการประกวดภาพถ่าย ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ เทคนิคในการถ่ายภาพ ความสวยงามของภาพและการจัดองค์ประกอบของภาพ รวมเงินรางวัลกว่า 47,000 บาท       พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา...
อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครส่งใบสมัครได้ทาง E-mail  : info@dra.mail.go.th พร้อมแนบไฟล์ภาพที่ส่งประกวด (ไฟล์ในแบบมาตรฐาน .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)       ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกรมการศาสนา โดยไม่จำกัดเพศและวัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. กำหนดประกาศผลการตัดสินในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการศาสนา เฟสบุ๊คแฟนเพจกรมการศาสนา (www.facebook.com/Drathai.gov)///

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...