วธ.จับมือภาคีเครือข่าย จัดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 67 ทั่วประเทศ...

วธ. จับมือภาคีเครือข่าย จัดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 67 ทั่วประเทศ ส่งเสริมพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
  นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2567 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีของงามของไทย โดยในส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา พิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา จัดงานในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และพิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 วัด ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมวนาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
วัดปากน้ำ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสระเกศ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทวราชกุญชร วัดอรุณราชวราราม วัดหงส์รัตนาราม วัดชนะสงคราม และวัดราชาธิวาสวิหาร โดยมีพระพรหมวัชรวิมลมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งจัดทำเกมส์ทายคำศัพท์ออนไลน์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึก 
และในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีของงามของไทย  รวมทั้งเปิดพื้นที่จัดเทศกาลประเพณีเพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านศรัทธา ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
"วันอาสาฬหบูชา" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ 1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการ คือ มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง และอริยสัจ 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็น
พระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพำนักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ที่เรียกว่า “จำพรรษา”     กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ณ วัดใกล้บ้าน พร้อมทั้งร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...