วธ.จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ4 ภาคทั่วไทย...

 วธ.จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4 ภาคทั่วไทย...
    นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กรมการศาสนา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อส่งเสริม ให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และร่วมสืบสานประเพณีการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมค่านิยมในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ...
   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี กรมการศาสนา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเด็ก และเยาวชนเช้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 62,013 คน กิจกรรมบรรพชาสามเณรหรือที่คุ้นกันว่า การบวชเณร กรมการศาสนาได้จัดต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี และหลักสูตรที่ใช้ในการบวชนั้นเป็นหลักสูตรระยะสั้น 15 วัน ตามมติของกรรมการมหาเถรสมาคม และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พุทธประวัติ ศาสนพิธีธรรม วินัย เทศนา และการภาวนา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากบวชได้สำหรับเด็กและเยาวชนที่มาบวชนั้น จะได้รับการอบรมจากพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเชื่อได้ว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านการบวช จากโครงการนี้จะมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นคนดีและมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการสืบสานประเพณีการบวชในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเริ่มเลือนหายไปตามกลายเวลา มาฟื้นฟูให้คนรุ่นใหม่ ได้สืบทอดประเพณีอันนี้งาม มาร่วมสืบทอดความงดงามนี้ด้วยกัน...
   นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมร่วมกับวัดในกรุงเทพมหานคร คือวัดยานนาวา เขตสาทร รวมทั้งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและวัดในจังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชุมพร สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมบวชด้วยเช่นเดียวกัน...
    สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาฯ กับกรมการศาสนา อายุระหว่าง 12 - 16 ปี สามารถ เข้าร่วมโครงการในกรุงเทพมหานครได้ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วัดยานนาวา เบอร์โทรศัพท์ 02 672 3216 และกรมการศาสนา เบอร์โทรศัพท์ 02 209 3723 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ...
_____________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...