เอส โคล่า ปรับสูตร-ปรับโฉมใหม่ " เกิดมาซ่า...กล้าเป็นตัวเอง....

  เอส โคล่า อัพเลเวลแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษ
ท้าชนศึกน้ำดำรับหน้าร้อน จัดเต็มคาราเบลรวมพลังพรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ในเอเชียชวน Gen Zest กล้าเป็นตัวเอง...
   13 มีนาคม 2566 - เอส โคล่า จัดเต็มคาราเบล อัพเลเวลแบรนด์สุดยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษ เดินหน้าสร้างความแตกต่าง ปรับสูตร-ปรับโฉมใหม่ ส่งแคมเปญโดนใจ ชูคอนเซปต์ “Born to be Awesome 
เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง” ดึงไอคอนตัวแทนชาวเอเชีย นำทีมโดย “ชาอึนอู” “โบกี้ไลออน” “Yes Indeed” และ 
“3 สาวนักวอลเลย์บอลนิวเจน” รับหน้าที่ พรีเซนเตอร์ กลุ่มใหม่ พลิกแบรนด์ให้ โดนใจ GenZest
พร้อมขยายฐานลูกค้าในไทยและเอเชีย เดินหน้าแจกชิมความซ่าครั้งใหม่ของเอส โคล่า ทั่วประเทศ 1 ล้านกระป๋อง 
พร้อมเปิดให้คอนซูมเมอร์ได้ชิมและโหวตความ Awesome ของรสชาติใหม่ของเอส โคล่า (Awesome or Not)
ตั้งเป้าเป็นน้ำอัดลมที่โดนใจคนเอเชียรุ่นใหม่...
  นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้ อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัดกกล่าวว่า “การ อัพเลเวล แบรนด์ เอส โคล่า เป็นการขับเคลื่อนแบรนด์ ครั้งยิ่งใหญ่ และ ครอบคลุมในทุกมิติการตลาดใน รอบ 10 ปี และพร้อมตั้งเป้าเป็นตัวแทนน้ำอัดลมสัญชาติเอเชียที่จะยืนสู้ศึกในตลาดน้ำอัดลมประเทศไทยมูลค่ากว่า48,200 
ล้านบาท แบบสมศักดิ์ศรีด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ผ่านการถอดบทเรียนความสำเร็จ ความท้าทายและ จับอินไซต์ของวัยรุ่นเอเชียที่ว่า ทุกคนมีความ Awesome อยู่ใน ตัวเองไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ขอแค่ได้แสดงออกในรูปแบบของตัวเองและต้องการโอกาสให้ ได้ทำตามแพชชันที่มีภายใต้ แคมเปญการสื่อสาร ‘Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง’”
   เปิด 3 ความ Awesome ที่จะสร้างความแตกต่าง “Awesome Taste” “Awesome Look” “Awesome Campaign”
หลายปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ชาวเอเชียที่มีความกล้าความสามารถได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทในเวทีระดับโลก รวมทั้งได้รับการยอมรับและความนิยมทั่วโลก โดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ด้านบันเทิง ดนตรี กีฬา แฟชั่น อาหาร ฯลฯ เอส โคล่า ซึ่งสนับสนุนความกล้าและความเป็นตัวเองของคนรุ่นใหม่ จึงสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร 
“ B o r n t o b e A w e s o m e เ กิ ด ม า ซ่ า . . ก ล้ า เ ป็ น ตั ว เ อ ง” ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่า ง ใ ห้ เ อ ส โ ค ล่า 
ด้ ว ย ก า ร ว า ง จุ ด ยื น ใ น ฐ า น ะ เ พื่ อ น ข อ ง
คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Zest (Gen Z+est) โดยแบรนด์พร้อมสนับสนุนทุกแพชชันของคนรุ่นใหม่ ให้มีความกล้าในการแสดงออกถึงความ Awesome ในแบบของตัวเอง... ความ Awesome ที่ 1 Awesome Taste: เอส โคล่า สูตรใหม่ ที่ปรับมาจากค าแนะน าของผู้บริโภคทางทีมพัฒนาสินค้าของเอส โคล่า ได้ คัดเลือกเครื่องเทศ (Spice) หลักยอดนิยมของชาวเอเชียทั้งซินนามอน กานพลู และเมล็ดโคล่า ผสมผสานอย่างลงตัวจนได้รสชาติที่กลมกล่อม หอม อร่อย ซ่า สดชื่นขึ้นโดย
เอส โคล่า เวอร์ชันล่าสุด ที่ผ่านการวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านความพึงพอใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วมกับบริษัท อิปซอสส์ประเทศไทย ได้คะแนนความพึงพอใจในรสชาติสูงถึง 98% (วิจัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565)
    ค ว า ม A w e s o m e ที่ 2 A w e s o m e Look :
มาพร้อมโลโก้ดีไซน์ใหม่ที่ทั้งลายเส้นและสีสันสะท้อนถึงความทันสมัยผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของความโม เ ดิ ร์ น ส ไ ต ล์ เ อ เ ชี ย แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ ใ ช้ โ ล โ ก้ เ ดี ย ว กั น ทั้งน้ำ โคล่า แ ล ะ น้ำสี มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบด้วยลายกราฟิกสปาร์คกลิ ้งและสีสัน สะท้อนความเท่ ทันสมัย ซ่า สดชื่น ซึ่งเป็ นความโดดเด่นของเอสได้ อย่างลงตัวในทุกรสชาติ(เอส โคล่า เอส โคล่า ชูการ์ฟรี 
เอสสตรอเบอร์รี เอสครีมโซดา เอสส้ม เอสซอลตี้ลิ้นจี่ เอสเกรปเบอร์รี เอสกามิกาเซ่ เอสพิงค์บอมบ์ และเอสเลมอนไลม์) 
     ค ว า ม A w e s o m e ที่ 3 A w e s o m e C a m p a i g n: ส่ ง แ ค ม เ ป ญ โ ด น ใ จ ค น G e n Z e s t ขยายฐานลูกค้าทั้งไทยและเอเชีย ดึงไอดอลตัวแทนคนรุ่ นใหม่ช าวเอเชียทั้งเกาหลี-ไ ท ย ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม สู ง สุ ด ใ น แ ต่ ล ะวงการนำทีม โ ด ย “ช า อึน อู” สุดยอด ค ว า ม A w e s o m e ซูเ ป อ ร์ ส ต า ร์ ร ะ ดับ เ อ เ ชี ย “โ บ กี้ ไลออน ” สุดยอดนักร้องหญิงแห่งปี เจ้าของเพลงฮิตทั่ประเทศ “Yes Indeed” สุดยอดวงดนตรีน้องใหม่ ที่ ส ร้ า ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ส ย า ม แ ต ก แ ล ะ “ 3 สาว นั ก ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล นิวเจน” สุ ด ย อ ด นั ก กี ฬ า ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ส า ย เ ลื อ ด ใ ห ม่ ที่ ร ว ม พ ลั ง ค น ไ ท ย
ทั่วประเทศร่วมเชียร์รวมตัวกันเป็นครั ้งแรกในภาพยนตร์โฆษณาชุด “เอส โคล่า Born to be Awesome”เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest ลิ้มรสความอร่อยซ่าของเอส โคล่าและกล้าเป็นตัวเอง
   นอกจากนี้ยังเปิดแคมเปญ Vote Awesome or not ให้ทั่วประเทศได้โหวตความอร่อย ซ่า Awesome ของ 
เ อ ส โ ค ล่ า สู ต ร ใ ห ม่ เ พี ย ง S c a n Q R C o d e บ น บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ เ อ ส ข อ ง ทุ ก ขน า ด 
เพื่ อร่ วม เป็ น ส่วนหนึ่งในก าร แส ด ง คว า ม คิดเ ห็น ข อง คุณ ที่มีต่อรสชาติใหม่ของเอสโคล่า 
พร้ อมแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านกระป๋องทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น 
  กิจกรรมโร้ดโชว์เจาะกลุ่มเจนซีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมทั ้งจับมือช่องทางร้ านอาหารพาร์ทเนอร์ เช่น Grab Food เป็นต้น สั่งอาหารรับฟรีทันที เอส โคล่า 1 กระป๋องเพื่อดื่มคู่กับมื้ออาหาร และทั้งยังมีแผนเปิด Awesome Stage ให้ Gen Zest ได้มาโชว์ความซ่าชวนกล้าเป็นตัวเองอีกด้วย
   ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเอส โคล่า และพรีเซนเตอร์ทั ้ง 4 ได้ทาง Facebook @estcola ทั้งนี้ ข้อมูลจากเอซี นีลเส็น (มกราคม - ธันวาคม 2565) ตลาดน้ำอัดลมมีมูลค่า 48,200 ล้านบาท มีการเติบโต 2.2% โดยเอส โคล่า มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 8% มีการเติบโตที่ 9.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
_____________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...