อ.ปายจัดระเบียบถนนคนเดินรองรับการขยายพื้นที่ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม

อำเภอปายจัดประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเครือข่ายผู้ประกอบการ จัดระเบียบถนนคนเดิน รองรับการขยายพื้นที่ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม...


   วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 -12.00  น. อำเภอปาย เทศบาลตำบลปาย จัดประชุมการจัดระเบียบพร้อมเตรียมการเพิ่มพื้นที่ถนนคนเดินปายสายวัฒนธรรม เน้นนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ทั้งไทยใหญ่และชาติพันธุ์

การประชุมดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกิจกรรมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น ต่อการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่สาธารณะ พื้นที่ผ่อนผัน ประจำปี 2566 เพื่อให้ถนนคนเดินปายเป็นไปตามข้อกฎหมาย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ มีความเป็นระเบียบสวยงาม ลดขยะ ขอความร่วมมือการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระ เทศบาลตำบลปาย โดยมีนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปายเป็นประธานที่ประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความระเบียบเรียบร้อย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันและพึ่งพากันอย่างมีความสุข รวมทั้งเกิดการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยโภชนาการคุณภาพที่ดีของอาหาร-เครื่องดื่ม สร้างการรับรู้และสร้งความเข้าใจส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น ให้มีคุณภาพมาตรฐานอาหารสุกสะอาดปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” และเป็นการเตรียม ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของอำเภอปาย โดยมีผู้ประกอบการที่ประสงค์ขายสินค้าในถนนคนเดิน จำนวน 606 ล็อก จะมีกติการ่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการชมรมฯ  โดยมีแนวทางปฏิบัติในถนนคนเดินปาย ดังนี้


1. ผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
2. ผู้ประกอบการต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
3. ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร จะต้องผ่านการตรวจสอบอาหารปลอดภัยและได้รับใบอนุญาต จากเทศบาลตำบลปาย
4. การจอดรถเข็นของผู้ขายสินค้าถนนคนเดินปาย จะต้องจอดในพื้นที่บริเวณวัดกลาง วัดป่าขาม และ วัดหลวง
5. กติกาส่วนรวม ต้องแต่งกายตามชาติพันธุ์ของตนเอง (ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่าน)
          โดย กองสาธารณะสุข เทศบาลตำบลปาย จะเป็นผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ กับชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย มีการตรวจคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ และดูและให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนด
            ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่/ PR ผ่านสื่อต่าง ๆ ในหลากหลายช่องทางทั้ง online และ Offline รวมทั้งเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ติดตามสถานพักแรมในอำเภอปาย พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการนำเสนอศิลปวัฒฯธรรมผ่านเวทีการแสดง และขอความร่วมมือการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ และขอความร่วมมือการรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ และการร่วมรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ้น
          พาณิชย์จังหวัด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขายสินค้าตามป้ายราคา / ติดป้ายราคาให้ชัดเจน และมีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย (สินค้าเกษตร / และสินค้าชุมชน ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม)
           ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมรับฟังและแจ้งเรื่องการจัดทำโครงการสนับสนุน เชื่อมโยง BCG
           ผู้แทนสาถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการ ร่วมดูแลให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และร่วมดูแลความสงบเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยตรวจตราอย่างต่อเนื่องทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
           ผู้แทนสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอปาย กล่าวถึงการจัดระเบียบตามกฎหมายข้อบังคับ ขอให้พ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความเรียบร้อย เป็นระเบียบ และเกิดความสวยงามของพื้นที่ รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวางการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ...
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปาย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และทาง ททท.ได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้อำเภอปายมีนักท่องเที่ยวลูกค้าตลอดทั้งปี เนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ปายควรดำรงรักษาเอกลักษณ์ที่ดีทางวัฒนธรรม และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการนำเสนออัตลักษณ์ความหลากหลายของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ผ่านการแต่งกายและนำเสนออาหารและสินค้าพื้นเมือง
          ทั้งนี้ ถนนคนเดินปาย มีกำหนดเปิดถนนคนเดิน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ถนน โดยมีเวทีการแสดงบริเวณลานหน้าธนาคารกรุงไทย สาขา อ.ปาย และจะปิดถนนไม่ให้รถเข้าออก  ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566-8 พฤศจิกายน 2567 ตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจารจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลา 18.00-22.00 น.
**ภาพและข่าว สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...