ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ชื่นชมหลักสูตรพัฒนา RDI Manager ชู สกสว.ฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสว.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ชื่นชมหลักสูตรพัฒนา RDI Manager
ชู สกสว. เดินหน้าขยายผล มุ่งสร้างผลลัพธ์ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศวันที่ 13 กรกฎาคม 2566, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ให้การต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจราชการในโครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ RDI Manager ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ” เพื่อติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน โครงการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และเป็นการตรวจราชการในบทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ สกสว. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้ตอบโจทย์เป้าหมายพัฒนาประเทศ โดยมี ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการ สกสว. ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. และตัวแทนผู้ผ่านหลักสูตรในโครงการใหข้อมูลผลลัพธ์ที่ไดจากการเขารวมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สกสว.
ด้าน รศ. ดร.ชลิตา ศรีนวล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. สกสว. กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการการพัฒนา RDI Manager ว่า สกสว. ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างให้หน่วยงานในระบบ ววน. มีระบบและบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (Research Development and Innovation Manager: RDI Manager) ทั้งด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านนโยบาย เพื่อเป็นกลไกเชื่อมระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานในระบบ ววน. ทั้งสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ได้ตั้งเป้าไว้
ขณะที่ ตัวแทนผู้ผ่านหลักสูตรในโครงการการพัฒนา RDI Manager ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรในโครงการ นำไปสู่การปรับใช้ในการทำงานจริง ที่ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบ ววน. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้อมเสนอให้มีการขยายผลในรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์กร และพัฒนาความร่วมมือในด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ท้ายที่สุด ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ได้กล่าวสรุปถึงโครงการการพัฒนา RDI Manager ว่า เป็นโครงการที่ดีและคุ้มค่ากับการลงทุนมาก เพราะหากเทียบกับงบประมาณในการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ประมาณ 10 ล้านบาท แต่สามารถสร้างผลลัพธ์กลับสู่ประเทศได้มากหลายเท่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และโครงการนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศได้โดยใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแนะว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารในทุก ๆ แพลตฟอร์ม สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อว่า สกสว. จะเป็นกำลังที่ดีที่สุดในการพัฒนา RDI Manager ของประเทศชาติต่อไป...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...