กรมการศาสนาจัดอบรมเยาวชนสานสายใยศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา...

 กรมการศาสนาจัดอบรมเยาวชนสานสายใยศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา
   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักคุณธรรมอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสา 
และมีความกตัญญู อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา จึงได้ร่วมกับคณะทำงานจัดกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จัดทำหลักสูตรอบรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ (หลักสูตรพื้นฐาน) และหลักสูตรผู้นำเยาวชน
ศาสนิกสัมพันธ์ (หลักสูตรผู้นำ) โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ได้นำหลักสูตรพื้นฐานมาใช้ในการจัดโครงการอบรมเยาวชน
ศาสนิกสัมพันธ์ และยังเป็นปีแรกที่มีความร่วมมือระหว่าง
กรมการศาสนากับองค์การทางศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป้าหมายใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเยาวชนทั้ง 5 ศาสนา ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทำให้รู้จักกับเพื่อนต่างศาสนา ต่างพื้นที่ ได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละศาสนา ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีความเข้าใจ
กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งผู้แทนองค์การทางศาสนา ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และครูพี่เลี้ยง จำนวน 160 คน 
มีหน่วยการเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากรโดย Tent Maker Academy มารยาทไทยที่เยาวชนพึงปฏิบัติ วิทยากรโดย นางสาวกัลยรัตน์ คำคูณเมือง และหน่วยการเรียนรู้สถาบันหลักของชาติไทย วิทยากรโดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้หลักปฏิบัติพื้นฐานทางศาสนา 5 ศาสนา วิทยากรโดย ผู้แทนองค์การทางศาสนา และกิจกรรมทัศนศึกษาศาสนสถานทั้ง 5 ศาสนา ประกอบด้วย วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนครมัสยิดประเสริฐอิสลาม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คริสตจักรปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดเทพมณเทียร เขตพระนคร วัดซิกข์ คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา รวมทั้งกิจกรรมการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากค่าย ทั้งนี้ เยาวชนทุกคนมีความตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประสบการณ์
ในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในความมั่นคงก้าวหน้าของทุกคน และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...