ศน.รวมพลัง 5 ศาสนาจัดพิธีมหามงคล ถวายพระราชกุศลในหลวง...

*ศน.รวมพลัง 5 ศาสนาจัดพิธีมหามงคลถวายพระราชกุศลในหลวง*
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  กรมการศาสนา (ศน.) กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 14.00 น. โดยมีผู้นำองค์การศาสนา 5 ศาสนาร่วมประกอบพิธี ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกซ์ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา โดยศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า นอกจากนี้ ศน.ยังร่วมกับวัดและองค์กรเครือข่ายทางศาสนา ทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา การจัดกิจกรรมจิตอาสาในมิติทางศาสนา การจัดแสดงสื่อนิทรรศการและวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี โดยแต่ละศาสนายังกำหนดจัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติของแต่ละศาสนา จัดกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระกษัตริย์ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรสืบไป   

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเพิมเติมว่า ด้วยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านศาสนา เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อาทิ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินในพิธีและโอกาสสำคัญของศาสนาต่างๆ อาทิ งานเมาลิดกลางของชาวไทยมุสลิม พิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามในจังหวัดภาคใต้ พิธีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันเมื่อปี 2562 พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่ดีงาม เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดอย่างยั่งยืนให้คงอยู่คู่ประเทศไทย //////

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...