สกสว.จัดประชุมชี้แจงขอบเขตและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ..

   สกสว.จัดประชุมชี้แจงขอบเขตและแนวทางการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป...
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม Science and Technology Organization Forum 10 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) โดยเชิญผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ในปี 2567 และ 68 ตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า การจัดประชุม STO Forum ครั้งที่ 10 เป็นการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ต้องยื่นคำของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการพัฒนา วท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งหน่วยงานได้มีการยื่นคำของบประมาณตรงไปยังสำนักงบประมาณแล้ว แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุม กสว. มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา วท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นปีแรก ที่กองทุนส่งเสริม ววน. เปิดรับคำของบประมาณ โครงการดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562  มาตรา 17 (2) ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณเพื่อ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอคำของบประมาณต่อ กสว. 
   โดยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อเห็นชอบการจัดทำหลักเกณฑ์การ จัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 ก่อนที่จะมีการจัดสรรอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 ซึ่งหน่วยงานที่เสนอของบประมาณจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพ หรือ มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับแผนด้าน ววน.ของประเทศ ที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของสังคม โดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะในการรับและถ่ายทอด เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาประเทศ และการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์  
 ด้าน ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว. กล่าวถึง  ขอบเขตของโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศใน 6 ด้านหลัก ๆ คือ

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Science & Technology Infrastructure: STI)
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI)
3) การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization)
4) การยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) การพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาประเทศ (Technology Absorptive Capabilities)
6) การพัฒนาบุคลากรที่มีความความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ สกสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมชี้แจงในครั้งนี้ จะสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานต่างๆ และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริม ววน. ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...