ศน. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต”

ศน. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต”
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม..
  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมกาศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” ความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง “นาค : ตำนานและความเชื่อในคติศาสนา” ให้ความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “นาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” เป็นภาพที่นำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สะท้อนถึงตำนานและความเชื่อมาแต่อดีตสื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี งานศิลปกรรมในแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คีตกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดแนวแม่น้ำโขง เช่น จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร เป็นต้น และจังหวัดอื่นที่มีนาคในศาสนสถานทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ ความสอดคล้องกับแนวคิดและหัวข้อการประกวดภาพถ่าย ความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายภาพ เทคนิคในการถ่ายภาพ ความสวยงามของภาพและการจัดองค์ประกอบของภาพ รวมเงินรางวัลกว่า 47,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 228 ราย จำนวนทั้งสิ้น 855 ภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เป็นคณะกรรมการตัดสิน ...
   อธิบดีกรมกาศาสนา (ศน.) กล่าวต่อว่า ผลการถ่ายภาพ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา ได้แก่
นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา ได้แก่ นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ ชื่อภาพ เคียงคู่สู่ประตูธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา ได้แก่ นายนุกูล แก่นจันทร์ ชื่อภาพ ขอพรองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช และนายธานี สุวรรณรัตน์ ชื่อภาพ บันไดสวรรค์ และรางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา ...
 การประกวดภาพถ่ายดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการจารึกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา กิจกรรม “ตามรอยพญานาคเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” โดยกรมการศาสนา บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง นำอัตลักษณ์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีคติความเชื่อเรื่อง “พญานาค” มาเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม 5 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี เป็นการส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณค่าและความหมาย สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” กับวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี นาคซึ่งเป็นคติความเชื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของประชาชนชาวไทยอย่างแนบแน่น ถือเป็นพลวัตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาเป็น Soft Power และเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในมิติศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...