วธ.เชิญร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลฯเฉลิมพระเกียรติ...

   วธ. เชิญร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ
     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงมีพระจิตรวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง โดยได้ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและสถานที่สำคัญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งทรงงานจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ และทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลยังพระอารามต่างๆ และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายด้วยความสนพระทัยในพระธรรมอย่างลึกซึ้ง 
    นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล ในส่วนกลางจัดที่วัดเทวราชกุญชร โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสา มอบถุงยังชีพ และปล่อยปลา ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลฯ ที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 3.กิจกรรมนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์ และ 4.กิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ......

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...